Change Language

འབྲེལ་གཏུག :
contact@khatakarpo-tibet.org
 

Informations for COVID 19

འདི་ལོ་ནད་ཡམས་ངན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ངེད་ཚོགས་པས་གོ་སྒྲིག་ཞུ་མུས་ཀྱི་ཧྥ་ཡིག་འཛིན་གྲྭ་དེ་རྣམས་ལོ་རེ་བཞིན་ཨི་ཎལ་ཀོ་ Inalcoཔེ་རིསི་ས་ཁུལ་བཅུ་གསུམ་པ་དང་  FTCR སི་ཊ་གླིང་གར་ (པེ་རིསི་བཅུ་དགུ་པ།གནས་པའི་འཛིན་ཁང་ལ་སློབ་ཁྲིད་བྱ་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མེད་སྟབས།གང་མགྱོགས་དྲ་ཐོག་ནས་(Zoom) ཛུམ་རྒྱུད་ནས་གནས་ཚད་A2 ཡི་སློབ་ཚན་གཟའ་སྤེན་པའི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་བདུན་པ་ནས་བརྒྱད་དང་ཕྱེད་ཀ་དབར་སློབ་འཁྲིད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན

Search